София Варна Бургас
Моят профил

Общи условия

Общи условия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КЛИЕНТИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за предоставяне на преводачески услуги
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. С тези ОБЩИ УСЛОВИЯ се определят реда, условията и сроковете за всички услуги, възлагани онлайн на „ТРАНСЛЕЙТ СИСТЕМС” ООД /наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”/ и предоставяни на клиента /наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”/, в случаите когато не е налице сключен индивидуален договор за извършване на преводачески услуги между дружеството и клиента.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛ: е дружество „ТРАНСЛЕЙТ СИСТЕМС” ООД, ЕИК 202029401, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична Община, район Средец, бул. „Фритьоф Нансен „ № 25 ,вх.А , ет 2 , ап 14, представлявано от Данаил Илиев Димитров, което предоставя преводачески услуги на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно условията на този договор;
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: по смисъла на тези Общи условия е всяко физическо лице или юридическо лице, което ползва услугите, предоставени онлайн от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на този договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че приема разпоредбите на тези Общи условия, като изрично маркира полето „ПРИЕМАМ/СЪГЛАСЕН СЪМ”.
4.ПРЕВОДАЧ: е лице, което притежава необходимата езикова квалификация, да извършва превод от и на чужд език;
5. МАТЕРИАЛ за превод: това са всички документи, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по електронната му поща, за да бъдат извършени някоя/някои от услугите, предоставени от последния съгласно разпоредбите на тези Общи условия;
6. ВХОДЯЩ ТЕКСТ: е текстът, който е обективиран в материалите за превод и на базата, на който се определя възнаграждение;
7. ГОТОВ ПРЕВОД: са всички документи, преведени на съответния език;
8. ПИСМЕН ПРЕВОД: е извършеният превод от български език на чужд език или от чужд език на български от предоставения материал за превод;
9. КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД: е вид устен превод, който се използва при изповядване на сделки пред нотариуси, при семенари, конференции, бизнес преговори и други мероприятия;
10. СИМУЛТАНТЕН ПРЕВОД: е вид устен превод, който се извършва от кабина в момента на говоренето;
11. ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ: документите за легализация се предоставят в оригинал /или дупликат на документите със съответните заверки за чужбина/ единствено в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Раздел II
УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ.
1. ОБХВАТ НА ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ УСЛУГИ
Чл. 1.1. Съгласно условията на този договор преводаческите услуги, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага са следните:
·         Писмен превод на документи и други книжа от български език на чужди езици и от чужди езици на български език;
·         Консекутивен превод;
·         Симултантен превод;
·         Превод и легализация на официален документ;
Чл. 1.2.1. Писменият превод, може да бъде официален или неофициален, както следва:
·         Официален писмен превод: се извършва от заклет преводач и съответно е подписан от преводача и има печат на дружество „Транслейт Системс” ООД;
·         Неофициалният писмен превод може да се извърши от оторизиран или неоторизиран преводач;
Чл. 1.2.2. При възлагането на услугата извършване на писмен превод ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
а/ да посочи по какъв начин предпочита да бъдат изписани трите /двете/ имена, адреси, продукти, носители на интелектуална собственост, имена на юридически и/или физически лица или други специфични наименования. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни посоченото в предходното изречение, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ги преведе /изпише/ съгласно Закона за транслитерацията.
б/ да предостави терминологичен речник с цялата терминология, която иска да се използва, в случай че желае да се използва специфична терминология в превода;
в/ да предостави пълното изписване на всички съкращения в материала за превод при приемане на офертата. Ако такива не бъдат предоставени, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги превежда смислово, както намери за добре или транскрибира съгласно Закона за транслитерацията.
г/ да предостави четливи документи за превод;
Чл.1.3. Заявките за услугата „консекутивен превод” трябва да се подават поне 3 дни преди съответното събитие, за което е необходимо да се извърши този вид превод.
Чл. 1.4. Заявките за услугата „Симултантен превод” трябва да се подават поне 3 дни преди съответното събитие, за което е необходимо да се извърши този вид превод.
Чл. 1.5.1. При възлагане на услугата „превод и легализация на официални документи” ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави оригиналните документите или дубликат на документите със съответните заверки за чужбина, единствено в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Сроковете за извършване на услугата „легализация” са приблизителни като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при евентуална забава.
Чл. 1.5.2. Възнагражденито за услугата „превод и легализация на официални документи” е отделна от възнаграждението за извършване на писмен превод на офиицални документи и се определя в зависимост от срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ желае услугата да бъде извършена.
Чл. 1.5.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отказ на административения орган съответният документ да бъде легализиран. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригиналните документи и изплаща обратно платеното за извършване на услугата „легализация” като има право да удържи от тази сума стойността на направените разходи.
2. ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКА
Чл. 2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи запитване за срока и съответно дължимото се възнаграждение за извършване на някоя от услугите, предлагани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по телефона, чрез изпращане на електронно писмо до електронните пощи на дружеството, чрез попълване на онлайн формуляр, публикуван на интернет сайта на дружеството. За целта той трябва да предостави следната информация, а именно:
а/ име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и актуална информация за обратна връзка с него;
б/ материала за превод, като укаже на какъв език трябва да се извърши превода;
в/ евентуален срок, в който преводът може да бъде извършен;
Чл. 2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканата информация относно срока и цената за извършване на услугата, веднага по телефона или не по-рано от 1 час от получаването на електроното писмо или онлайн формуляр, изпратени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 2.3. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е съгласен с така предоставената му информация относно срока и цената за извършване на услугата, то той е длъжен до 1 /един/ ден да потвърди своята поръчка като заплати изцяло или 60 % /шестдесет процента/ от определената цена по един от начините, указани по-долу. При заплащане на дължимата се сума с кредитна или дебитна карта, или по банков път ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да изпрати по електронната поща или факса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документ, потвърждаващ направеното плащане.
Чл. 2.4. Поръчката се счита за възложена, при условие че е изпълнено посоченото в чл. 2.3. от тези Общи условия. Сроковете за извършване на услугите по този договор започват да текат деня на получаване на уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършеното плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши поръчката лично и/или чрез трето лице - преводач.
Чл. 2.6. С приемане на тези Общи условия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава своето съгласие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да възложи изпълнението на поръчката на трето лице – преводач.
3. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НАЧИН И СРОК НА ЗАПЛАЩАНЕ
Чл. 3.1. Възнаграждението за предоставяните услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се формира съобразно два критерия, а именно: (i) срок за извършване на превода и (ii)  входящ текст при 1800 символа за страница.
Чл. 3.2. В зависимост от обема на материала, който трябва да бъде преведен, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото се възнаграждение, както следва:
а/ при обем до 5 страници или стойност на поръчката до 100лв. – дължимото се възнаграждение се заплаща изцяло до 1 /един/ ден от приемане на направената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта за цената и срока за извършване на превода;
б/ при обем над 5 страници или стойност на поръчката над 100лв. - дължимото се възнаграждение се заплаща на две вноски. Първата вноска, представляваща 60% /шестдесет процената/ от цялата стойност, и едва след нейното заплащане започва да тече срока за извършване на превода от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Втората вноска, представляваща останалите 40% /четиридесет процената/ от стойността, се заплаща при приключване на възложената работа, но не по-късно от 3 /три/ дни от предаване на готовия превод.
Чл. 3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение по някой от следните начини, а именно:
а/ в брой в офиса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б/ с кредитна или дебитна карта след получаване на ликн за плащане;
в/ по банков път /къде ще посочиш банковата сметка/;
г/ с наложен платеж, при доставка на превода с куриер;
Чл. 3.4. Цената за материал за превод, който е по-малък, като обем от една страница, се определя като цена за една страница.
4 СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА ПИСМЕН ПРЕВОД И НА УСЛУГАТА ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА.
Чл. 4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя срока, в който следва да бъде извършената възложената услуга при всеки конкретен случай като началният момент на срока започва да тече от деня на получаване на уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършеното плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 4.2.1. Възложената работа се счита за приета без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако той не върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ готовия превод с точни указания за извършване на корекции по него в срок от 24 /двадесет и четири/ часа от деня, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпратил готовия превод по електронната му поща.
Чл. 4.2.2. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки по готовия превод, той го връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като му дава разумен срок за извършване на поисканите корекции. В този случай времето за корекциите не се счита за забава по отношение на договорените срокове за изпълнение на услугата.
Чл. 4.3. Сроковете за извършване на услугата „легализация” са приблизителни и при евентуална забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ..
5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
а/ получи готовия превод в посочения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок;
б/ избере определен преводач от онлайн информационната система за преводачи на инетрнет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който да извърши конкретния превод. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за направения избор на преводач.
в/ поиска да бъде извършена корекция на готовия превод в срок от 24 /двадесет и четири/ часа от деня, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпратил готовия превод по електронната поща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
г/ да поиска изпълнението на възложената работа да бъде спряно като уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по електронната му поща. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на извършената вече услуга;
д/ коментира и оценява извършените преводи на интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Чл. 5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да:
а/ заплати дължимото се възнаграждение в размер, срок и начин, посочении в тези Общи условия;
б/ изпълни посочените изисквания за възлагане на услугата извършване на писмен превод, посочени в чл. 1.2.2. от настоящите Общи условия;
в/ заплати всички разноски по събиране на дължимото но неизплатено възнаграждение;
г/ не записва на интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ нецензурни изрази в коментарите си за ПРЕВОДАЧИТЕ. В случай че такива коментари бъдат направени, тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ги изтрие.
Чл. 5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
а/ получи дължимото се възнаграждение в размер, срок и начин, посочении в тези Общи условия;
б/ получи всички необходими материали за извършване на възложената работа
в/ не започва услугата докато не получи размера на възнаграждението съгласно условията на тези Общи условия;
г/ получава, обработва и съхранява предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лични данни в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, с оглед предоставяните му услуги;
Чл.5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а/ да извърши възложената му работа в срок;
б/ да извърши поисканите корекции по вече готовия превод;
в/ да предостави информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за процеса на изпълнение на работата;
Чл. 5.5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за изпраще на материалите за превод на грешен електронен адрес.
Чл. 5.5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди или забавяне, причинени от липсата на интернет услуги или лошо предоставяне на интернет услугите.
6. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКА
Чл. 6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забава при изплащане на дължимото се възнгарждение в размер на 1% /един процент/ на ден върху стойността на неизплатената сума до окончателното й изплащане.
Чл. 6.2. В случай на забава за извършване на превода, дължима се по вина на ПРЕВОДАЧА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.
7. АВТОРСКО ПРАВО
Чл. 7.1. Дружество „Транслейт Системс” ООД има всички права върху извършените преводи по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.
Чл. 7.2. Цялото съдържание на материалите за превод, включително лога, запазени знаци и търговски марки, всички изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за целите за превода са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.
Чл. 7.3. Всички права върху интелектуалната собственост в предоставените материали  за превод са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като последният дава своето съгласие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ги съхранява и ползва за целите на превода.
8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя информацията, съдържаща се в получените материали за превод, на трети лица, с изключение на ПРЕВОДАЧА, който ще извърши услугата.
Чл. 8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази търговска тайна и да не разгласява данни, факти, сведения и обстоятелства, които са му станали известни при извършване на превода с изключение на случаите, когато тази информация се изисква да бъде разкрита по закон.
 
Раздел III
9.      ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 9.1. За неуредените въпроси в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република Българяи.
Чл. 9.2. Възникналите спорове по прилагане на тези Общи условия ще се решават чрез преговори между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 9.3. В случай, че между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят до компетентния български съд.

-----------------------------------------------------------

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕВОДАЧИ

 
ОБЩИ УСЛОВИЯ
за абонаментно обслужване
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. С тези ОБЩИ УСЛОВИЯ се определят реда, условията и сроковете за преводите, извършвани от ПРЕВОДАЧА /наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”/ и възложени му онлайн от дружество „Транслейт Системс” ООД /наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”/, в случаите когато не е налице сключен индивидуален договор за абонаментно обслужване между преводача и дружеството.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ е дружество „ТРАНСЛЕЙТ СИСТЕМС” ООД, ЕИК 202029401, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична Община, район Средец, бул. „Фритьоф Нансен„ № 25,вх.А , ет 2 , ап 14, представлявано от Данаил Илиев Димитров, и което възлага онлайн на ПРЕВОДАЧА материали за превод съгласно условията на този договор;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛ по смисъла на тези Общи условия е лице, което притежава необходимата езикова квалификация, да извършва превод от и на чужд език, и което извършва възложените му от дружество „Транслейт Системс” ООД онлай материли за превод. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявява, че приема разпоредбите на тези Общи условия като маркира полето „ПРИЕМАМ/СЪГЛАСЕН СЪМ”.
4. МАТЕРИАЛ за превод – това са всички документи, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава онлайн на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за да бъде извършен конкретен превод съгласно разпоредбите на тези Общи условия;
5. ВХОДЯЩ ТЕКСТ: е текстът, който е обективиран в материалите за превод и на базата, на който се определя възнаграждението;
6. ГОТОВ ПРЕВОД – са всички документи, преведени на съответния език;
7. ПИСМЕН ПРЕВОД: е извършеният превод от български език на чужд език или от чужд език на български от предоставения материал за превод;
8. КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД: е вид устен превод, който се използва при изповядване на сделки пред нотариуси, при семенари, конференции, бизнес преговори и други мероприятия;
9. СИМУЛТАНТЕН ПРЕВОД  вид устен превод, който се извършва от кабина в момента на говоренето;
10.ТЪРГ: Материал за превод, който не е с конфиденциално съдържание и по желание на клиент е обявен на търг за превод с участието на повече от един Изпълнител.
Раздел II
1. ОБХВАТ НА ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ УСЛУГИ
Чл. 1.1. Съгласно условията на този договор преводаческите услуги, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва са следните:
·         Писмен превод на документи и други книжа от български език на чужди езици и от чужди езици на български език;
·         Консекутивен превод;
·         Симултантен превод;
Чл. 1.2. При възлагането на писмен превод ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
а/ да се съобрази с и приложи изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на начина, по който последният предпочита да бъдат изписани трите /двете/ имена, адреси, продукти, носители на интелектуална собственост, имена на юридически и/или физически лица или други специфични наименования.
б/ да се съобрази с и да използва предоставения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ терминологичен речник с цялата терминология, която иска да се използва, в случай че желае да се използва специфична терминология в превода;
2. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕВОДА И СРОК ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОДА. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА.
Чл. 2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по неговата електронна поща материала за превода, като посочва на какъв език трябва да бъде извършен превода и определя съответно и срок за неговото извършване и предаване.
Чл. 2.2.1. Възложената работа се счита за приета без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако той не върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ готовия превод с точни указания за извършване на корекции по него в срок от 2 /два/ дни от получаване на готовия превод по електронната си поща.
Чл. 2.2.2. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки по готовия превод, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ готовия превод и му дава разумен срок за извършване на поисканите корекции.
Чл. 2.2.3. При обявяване на материал за превод на търг, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по електронната поща за началото и времетраенето на търга, изпраща материала за превод, като посочва на какъв език трябва да бъде извършен превода и определя съответно и срок за неговото извършване и предаване.
Чл.2.2.4. При желание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да участва в търга, същият предоставя оферта, с която поема ангажимента и се задължава да участва в тръжната процедурата. 
Чл.2.2.5. За приемане на възложената работа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с проведен търг, се прилагат договорените условия по  чл. 2.2.1 и чл. 2.2.2. от настоящите Общи Условия.       
3. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НАЧИН И СРОК НА ЗАПЛАЩАНЕ
Чл. 3.1. /1/За извършване на дейностите в Раздел ІІ, Глава 2, Възложителят има право на комисионна в размер на 20 % /двадесет процента/ от възнаграждението, което се изплаща на Изпълнителя. Определянето на размера на сумата се договаря между страните допълнително при възлагането на всеки конкретен превод и ще се удържа при изплащането на възнаграждението на Изпълнителя.
               /2/ Възнаграждението, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се договаря между страните като размер допълнително за всеки конкретен превод.
Чл. 3.2. При извършване на услугата и приемане на готовия превод без забележки двете страни съставят и подписват протокол за извършена услуга за всеки конкретен превод, в който се посочва точният размер на дължимото се възнаграждение.
Чл. 3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път договореното възнаграждение до 3 /три/ дни от подписване на протокола за завършена услуга.
4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
а/ получи комисионна при условията, уговорени в настоящите Общи Условия; 
б/получи готовия превод в посочения от него срок;
в/ поиска да бъде извършена корекция на готовия превод в срок от 2 /два/ дни от получаване на готовия превод по електронната си поща;
г/ да поиска изпълнението на възложената работа да бъде спряно като уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по телефона или по електронната му поща. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на извършения превод до момента на уведомяване.
д/ при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да довърши започнат от него превод след представена оферта за участие в търг за превод, да направи удръжка от възнаграждението му.       
Чл. 4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да:
а/ заплати дължимото се възнаграждение при условията, уговорени в настоящите Общи условия;
б/ изпълни посочените изисквания при извършване на писмен превод, посочени в чл. 1.2.. от настоящите Общи условия;
Чл. 4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
а/ получи дължимото се възнаграждение при условията, уговорени в настоящите Общи условия;
б/ получи всички необходими материали за извършване на възложената работа;
Чл. 4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а/ да извърши възложената му работа в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;
б/ да извърши поисканите корекции по вече готовия превод;
в/ да предостави информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на работата;
г/ да попълни декларация, с която декларира, че е самоосигуряващо се лице по смисъла на чл. 5 ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и, че съгласно чл. 43 ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в качеството си на самоосигуряващо се лице, е задължен сам да определя и внасям дължимия данък по ЗДДФЛ. Образец на декларацията е приложен по-долу;
 
д/ когато материала за превод е обявен на търг за превод, след представяне на оферта да участва в търга и при спечелването на търга да извърши превода.
Чл. 4.5.. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да осъществява директен контакт с клиенти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКА
Чл.5.1. В случай на забава при извършване и предаване на готовия превод, или при некачествено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възложената задача, или при всяко друго нарушаване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% /десет процента/ от стойността на договореното възнаграждение за всеки конкретен превод.
Чл.5.2. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е започнал да извършва превод на материала обявен на търг за превод, но в последствие се откаже да извърши този превод, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право при изплащането на възнаграждението, да удържи сумата в размер на 50 /петдесет/ лева за всеки конкретен превод, като обезщетение за претърпели загуби и изпуснати ползи.      
Чл.5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи в случай на неизпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6. АВТОРСКО ПРАВО
Чл. 6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички авторски и сродни права върху извършените преводи за максимално допустимия от закона срок.
Чл. 6.2. Цялото съдържание на материалите за превод, включително лога, запазени знаци и търговски марки, всички изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за целите на превода са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.
7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя информацията, съдържаща се в получените материали за превод, на трети лица.
Чл. 7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява данни, факти, сведения и обстоятелства, които са му станали известни при извършване на превода с изключение на случаите, когато тази информация се изисква да бъде разкрита по закон.
Раздел III
8.      ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 8.1. За неуредените въпроси в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република Българяи.
Чл. 8.2. Възникналите спорове по прилагане на тези Общи условия ще се решават чрез преговори между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 8.3. В случай, че между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят до компетентния български съд.
Неразделна част от настоящите Общи условия представлява собственоръчно попълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ декларация по чл. 43 ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /образец от декларацията е приложен по-долу/.
 


Вход
Потребител:

Парола:


Забравена парола
Неактивен град
Този град в момента не е активен.
Ако желаете да представлявате агенцията ни в него, моля свържете се с нас